כללי

 • האתר www.ganit-prag.com של הבית למקצועות ההורות (ובבעלותה של גנית פרג) הינו אתר המפרסם יועצות מתחום הדרכת הורים ומידע מקצועי לפי ראות עיניה של גנית.
 • באתר ניתן למצוא חומר מקצועי בתחום שינה של ילדים והדרכת הורים. הכותבת, גנית פרג, יועצת שינה ומדריכת הורים בהכשרתה.
 • מובהר כי האמור באתר ו/או בדף הפייסבוק של הבית למקצועות ההורות אינו מהווה משום ייעוץ שינה, הדרכת הורים או משום חלופה כלשהי לייעוץ אישי, המתחשב בצרכים האינדיבידואליים של כל משפחה ו/או ילד.
 • גנית פרג מצהירה בזאת כי המידע הכלול באתר ו/או בדף הפייסבוק הנו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה משום ייעוץ, המלצה, שידול להתקשר עם גנית פרג ו/או עם כל גורם אחר.
 • בכל מקרה, המשתמש מסכים ומודע לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעת עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשית על פי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית., בהתאם, השימוש במידע שבאתר זה הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש וגנית פרג איננה אחראית ולא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף שייגרמו ו/או עשויים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתר.
 • מודגש בזאת כי יעוץ שינה מקצועי ו/או הדרכת הורים תלויים בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה.
 • באתר של הבית למקצועות ההורות מופיעה רשימת יועצות שינה ומדריכות הורים המייעצות למשפחות. היועצות הוכשרו על ידי גנית פרג או מי מטעמה ומוסמכות לתת ייעוץ שינה והדרכת הורים. יחד עם זאת, גנית פרג לא תישא באחריות כלשהי בעקבות ייעוץ ו/או מידע כלשהו אשר יינתן על ידי היועצת.
 • גנית פרג לא תעניק כל גושפנקא ו/או אחריות באשר לכל אדם ו/או עסק ו/או שירות המפורסמים באתר, טיבם, תוכנם ו/או מחירם. על המשתמש לערוך בדיקות עצמאיות בנושאים אלה כצרכן סביר וזהיר
 • חומרים המתפרסמים תחת הלשונית ייעוץ שינה ו/או יועצות שינה מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד, ואינם מתפרסמים מטעם גנית פרג.
 • הבית למקצועות ההורות אינו יכול לוודא ואינו מוודא בפועל נכונות כל מידע ו/או דיוקו ו/או את זכותה של המפרסמת לפרסם את המידע בפרופיל האישי של המפרסמת, והמידע מתפרסם על-פי הצהרתה של המפרסמת כי המידע הנו נכון ומדויק. כמו כן הבית למקצועות ההורות אינו יכול ואינו מוודא בפועל את זכויותיה של המפרסמת בכל תכנים המפורסמים על-ידה. התכנים מתפרסמים על-פי הצהרת המפרסמת כי היא בעלת מלוא הזכויות בתוכן ו/או כי היא רשאית לפרסמו וכי אין בו כל פגיעה בזכות צד ג' כלשהי.
 • יובהר בזאת כי השירותים ניתנים ע"י מפרסמים אלה ואינם ניתנים ע"י גנית פרג.
 • גנית פרג אינה ולא תהיה צד לכל ההתקשרות בין משתמש לבין מפרסמת ולא תישא בכל אחריות בגין הפרת כל הצהרה ו/או התחייבות של מי מהצדדים ו/או לכל עניין אחר הקשור להתקשרות כאמור.
 • במידה וברצונך לשאול שאלות בנוגע לאמור בתקנון זה, אנא פנה אלינו באמצעות הכתובת הרשומה בעמוד 'צור קשר'.
 • כניסתך וגלישתך באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי התקנון. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, כניסתך לאתר אסורה ועליך להימנע מעשיית שימוש בו בכל דרך שהיא.
 • אתר זה מופעל בכתובת www.ganit-prag.com (להלן: "הכתובת"). תנאי התקנון חלים על כל דפי האתר וכל מתחם המופעל תחת כתובת זו.
 • גנית פרג ו/או מי מטעמה רשאים להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר ו/או לסגור אותו. תנאי התקנון ימשיכו לחול על המשתמש בין אם האתר מתופעל באמצעות כתובת אחרת ובין אם יתופעל באמצעות שם אחר.
 • גנית פרג רשאית לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי התקנון ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת לכך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. התקנון המעודכן על כל תנאיו יחייב מרגע העלאת העדכונים לאתר. הנך מוזמן לבדוק את תנאי התקנון מעת לעת.
 • השימוש באתר זה הנו על-פי תנאי תקנון זה המהווה הסכם לכל דבר בין המשתמש לבין בעל האתר.
 • האתר והתכנים בו לרבות העיצוב הגרפי, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי טקסטים, גרפיקה, מולטימדיה וכיוצא בהם מגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניינות אחרות (הזכויות), זכויות אלו הן בבעלות גנית פרג ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בזכויות אלו ובתוכנן. האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות. אין להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מגנית פרג. אין לעשות במידע המוגן שינוי כלשהוא, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בשמה הטוב של גנית פרג כבעלת זכויות במידע או של כל גורם אחר – לו יש בעלות במידע. האתר בכללותו- כולל כל המידע המופיע בו וכל מידע אחר הנגישים באמצעות האתר- עומד לרשות המשתמש (AS-IS כמות שהוא, השימוש באתר נעשה על ידי המשתמש ועל אחריותו בלבד.
 • תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שגנית פרג עושה ותעשה מאמץ לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של התכנים הכלולים באתר. גנית פרג אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים כנ"ל.
 • זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר (למעט הזכויות ב"חומרי צד ג" כהגדרת מושג זה להלן) שייכות לגנית פרג. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.
 • מבלי למעט מן האמור לעיל, אין ליצור כל עותקים של התכנים באתר זה או של כל חלק מהם, אין לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאחסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, בכל מדיה, לרבות בדפוס ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטאלי, ללא היתר מראש ובכתב מגנית פרג.

פניות טלפוניות

 • בעת פניה טלפונית ישירות ליועצות, חלק משיחות הטלפון מוקלטות לצורך בקרת איכות.

קישורים

 • הקישורים באתר זה הנם בגדר שירות למשתמשים. בעל האתר אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו התכוון ואינו נותן כל התחייבות ו/או גושפנקא ו/או המלצה בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או בקשר לכל תוכן המצוי בו. בעל האתר אינו אחראי בגין כל קישור כאמור ו/או בקשר לכל אתר שאליו יבוצע הקישור ו/או לכל תוכן המצוי בו.

פרטיות ומידע רגיש

 • גנית פרג רשאית, בעצמה ו/או תוך שיתוף פעולה ו/או באמצעות שותפיה העסקיים לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעל האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיו עסקיים. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדול משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, גנית פרג שומרת לעצמה את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.

כללי

 • כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההפיך, אלא אם משתמעת כוננה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס לנקבה.